پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-160
زمان انتشار: یکشنبه 10 آذر 1398

نحوه تغییر schema جداول و Store Procedures در MSSQL

گاها نیاز می شود Owner یک و یا کلیه schema ها ، یا جداول تغییر پیدا کند و یا در نظر دارید User فعلی دیتابیس را حذف نمائید ولی با خطا مواجه می گردید. برای این منظور می بایست owner کلیه جداول و یا schema ها به dbo تغییر یابد. در ذیل به سه روش اشاره شده است.

جهت اطلاع از نحوه تغییر schema و یا جداول دیتابیس مراحل ذیل را دنبال نمائید:

 • در ابتدا می بایست برنامه Microsoft SQL Server Management Studio را در سیستم خود نصب کرده و سپس به دیتابیس کانکت شوید. پس از انتخاب نام دیتابیس بر روی گزینه "Query" جهت قرار دادن کد کلیک نمائید.
 • حال می بایست کد ذیل را در قسمتی که در تصویر نمایش داده شده است قرار داده و سپس جهت اجرای کوئری می بایست بر روی گزینه "Execute" کلیک نمائید. لازم به ذکر است به جای "oldschema" می بایست نام یوزری که وجود دارد را قرار دهید.
  SELECT 'ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ' + s.Name + '.' + o.Name
  FROM sys.Objects o
  INNER JOIN sys.Schemas s on o.schema_id = s.schema_id
  WHERE s.Name = 'oldschema'
  And (o.Type = 'U' Or o.Type = 'P' Or o.Type = 'V')
  
 • حال می بایست خروجی که پس از اجرا در مرحله ابتدایی به شما داد را کپی و سپس مجدد در قسمت اجرای کوئری paste نموده و مجدد بر روی "Execute" کلیک نمائید. کد زیر یک مثال می باشد.
    ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table1
    ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table2
    ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table3
    ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table4
    ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table5
    ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table6
  
 • در صورتی که با کد مرحله ابتدایی نتوانستید یوزر دیتابیس را حذف نمایید و یا Owner جداول تغییر پیدا نکرد، از کد ذیل استفاده نمائید. پس از کپی کردن در قسمت مربوطه مجدد به مانند قبل بر روی گزینه "Execute" کلیک نمائید.
  IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE id = object_id(N'[dbo].[ChangeAllObjectOwnersToDBO]') AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
  
  DROP procedure [dbo].[ChangeAllObjectOwnersToDBO]
  
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  SET ANSI_NULLS ON
  
  GO
  
   
  
  CREATE proc ChangeAllObjectOwnersToDBO
  
  AS
  
  SET nocount ON
  
   
  
  declare @uid int
  
  declare @objName varchar(50)
  
  declare @userName varchar(50)
  
  declare @currObjName varchar(50)
  
  declare @outStr varchar(256)
  
  SET @uid = user_id('dbo')
  
   
  
  declare chObjOwnerCur cursor static
  
  FOR
  
  SELECT user_name(uid) AS 'username', [name] AS 'name' FROM sysobjects WHERE uid <> @uid
  
   
  
  open chObjOwnerCur
  
  IF @@cursor_rows = 0
  
  begin
  
   print 'All objects are already owned by dbo!'
  
   close chObjOwnerCur
  
   deallocate chObjOwnerCur
  
   RETURN 1
  
  end
  
   
  
  fetch next FROM chObjOwnerCur INTO @userName, @objName
  
  while @@fetch_status = 0
  
  begin
  
   SET @currObjName = 'dbo.' + @objName
  
   IF (object_id(@currObjName) > 0)
  
    print 'WARNING *** ' + @currObjName + ' already exists ***'
  
   SET @outStr = 'sp_changeobjectowner "' + @userName + '.' + @objName + '", "dbo"'
  
   print @outStr
  
   print 'go'
  
   fetch next FROM chObjOwnerCur INTO @userName, @objName
  
  end
  
   
  
  close chObjOwnerCur
  
  deallocate chObjOwnerCur
  
  SET nocount off
  
  RETURN 0
  
   
  
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  SET ANSI_NULLS ON
  
  GO
  
 • در صورتی که تمامی مراحل بالا را طی نمودید ولی یک جدول و یا یک schema تغییر owner نداشت می توانید از کد ذیل استفاده نمائید. به جای"current_owner"می بایست نام Owner فعلی که قصد تغییر آن را دارید را وارد کرده و در قسمت "tablename" کافی است نام جدولی که در نظر است را قرار دهید. پس از آن بر روی گزینه "Execute" مجدد کلیک نمائید.
   ALTER SCHEMA dbo TRANSFER [current_owner].tablename;
  
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 آذر 1398 9:23:55