پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-215
زمان انتشار: یکشنبه 17 مرداد 1400

آموزش نصب و راه اندازی Docker به روی سیستم عامل Ubuntu

نرم افزار Docker یکی از محبوب ترین برنامه ها میان برنامه نویسان و توسعه دهندگان می باشد، که امکان ایجاد container و استفاده از نرم افزار ها بر روی آنها را در اختیار کاربران قرار می دهد، که این container ها به سادگی قابلیت جابجایی روی سیستم های قابل استفاده را داشته باشند. به طور کلی داکر فرآیند مدیریت برنامه ها در container ها را ساده می کند و معمولا به روی سیستم منابع کمتری را مصرف می نمایند به همین منظور در این مطلب استفاده از Docker بر روی سیستم عامل Ubuntu 20.04  توضیح داده می شود.

مخازن پیش فرض سیستم عامل Ubuntu شامل بسته نصبی نرم افزار داکر می گردند اما ممکن است این نسخه به عنوان آخرین نسخه موجود شناخته نگردد که پیشنهاد می شود جهت نصب داکر از مخزن رسمی این برنامه اقدام شود.

 • جهت شروع ابتدا بسته های اساسی سیستم عامل را به روز رسانی نمائید.
  sudo apt update
 • بسته های پیش نیاز جهت افزودن به مخزن جدید را نصب نمائید.
  sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
 • کلید GPG مربوط به مخزن Docker را به سیستم اضافه نموده تا برای اضافه نمودن مخزن آن را داشته باشیم.
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 • پس از طی مراحل بالا حال امکان نصب مخزن داکر را به روی سرور ایجاد نموده اید.
  sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
 • پس از اضافه شدن داکر بسته های مخزن را به روز رسانی نمائید.
  sudo apt update
 • پس از به روز رسانی با دستور زیر امکان نصب Docker به روی مخزن وجود دارد.
  sudo apt install docker-ce
 • پس از نصب، نرم افزار به صورت خودکار فعال و راه اندازی می گردد که با دستور زیر امکان بررسی وضعیت داکر بر روی سرور بررسی وجود دارد.
  sudo systemctl status docker
 • خروجی دستور می بایست به شرح ذیل باشد:
  docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2020-05-21 12:17:11 UTC; 24s ago
  TriggeredBy: ● docker.socket
  Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 24321 (dockerd)
  Tasks: 8
  Memory: 46.4M
  CGroup: /system.slice/docker.service
  └─۲۴۳۲۱ /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
 • جهت اجرای دستورات با sudo در داکر باید نام کاربر خود را به گروه داکر اضافه نمائید.
  sudo usermod -aG docker ${USER}

  یا

  sudo usermod -aG docker username
 • جهت تایید عضویت کاربر در گروه دستور زیر را اجرا نمائید. پس از اجرای دستور زیر می بایست رمز عبور مربوط به کاربر را تایپ نمائید.
  su - ${USER}

استفاده از Docker

 • جهت شروع و استفاده از داکر ابتدا دستور زیر را اجرا نمائید.
  docker [option] [command] [arguments]
 • حال برای مشاهده سوئیچ های مربوطه دستور زیر را اجرا نمائید.
  docker
 • خروجی مربوطه به شرح زیر خواهد بود که هر دستور معرفی شده و مقابل آن توضیح مختصری دارد.
   attach   Attach local standard input, output, and error streams to a running container
   build    Build an image from a Dockerfile
   commit   Create a new image from a container's changes
   cp     Copy files/folders between a container and the local filesystem
   create   Create a new container
   diff    Inspect changes to files or directories on a container's filesystem
   events   Get real time events from the server
   exec    Run a command in a running container
   export   Export a container's filesystem as a tar archive
   history   Show the history of an image
   images   List images
   import   Import the contents from a tarball to create a filesystem image
   info    Display system-wide information
   inspect   Return low-level information on Docker objects
   kill    Kill one or more running containers
   load    Load an image from a tar archive or STDIN
   login    Log in to a Docker registry
   logout   Log out from a Docker registry
   logs    Fetch the logs of a container
   pause    Pause all processes within one or more containers
   port    List port mappings or a specific mapping for the container
   ps     List containers
   pull    Pull an image or a repository from a registry
   push    Push an image or a repository to a registry
   rename   Rename a container
   restart   Restart one or more containers
   rm     Remove one or more containers
   rmi     Remove one or more images
   run     Run a command in a new container
   save    Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)
   search   Search the Docker Hub for images
   start    Start one or more stopped containers
   stats    Display a live stream of container(s) resource usage statistics
   stop    Stop one or more running containers
   tag     Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE
   top     Display the running processes of a container
   unpause   Unpause all processes within one or more containers
   update   Update configuration of one or more containers
   version   Show the Docker version information
   wait    Block until one or more containers stop, then print their exit codes
 • جهت اطلاع بیشتر از نحوه کارایی دستورات می توانید دستور زیر را اجرا نمائید.
  docker docker-subcommand --help
آخرین بروزرسانی: یکشنبه 17 مرداد 1400 9:40:16