پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-274
زمان انتشار: پنجشنبه 29 تیر 1402

نحوه ریدایرکت نمودن سایت با htacces

ریدایرکت به معنای راهنمایی به مکان جدید می باشد. در اینترنت، ریدایرکت Redirect مترادف است با انتقال بازدیدکننده به مکان جدید. به عبارت دیگر هر زمان شخص یا نرم افزاری به آدرسی وارد گردد که ما نمی خواهیم، آن شخص یا نرم افزار را به آدرس جدید منتقل می نمائیم.

  پرکاربردترین کدهای ریدایرکت عبارتند از:


  ریدایرکت http به https:

  RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

  ریدایرکت آدرس سایت بدون www به آدرس با www:

  RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301,NC]
    

  ریدایرکت آدرس سایت با www به آدرس بدون www:

  RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301,NC]
    

  ریدایرکت http به https بجز یک دایرکتوری یا فولدر:

  RewriteCond %{HTTPS} on
    RewriteRule ^%{HTTP_HOST}/demo(.*) http://%{HTTP_HOST}/demo/$1 [R=301,L]
    RewriteRule ^index.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L]

  در مثال بالا نام دایرکتوری مورد نظر را جایگزین demo نمائید.


  ریدایرکت فقط یک پوشه از سایت بر بستر https:

  RewriteEngine On
    RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
    RewriteCond %{REQUEST_URI} folder
    RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/folder/$1 [R,L]
    

  در این مثال بایستی folder را با نام پوشه مورد نظر جایگزین نموده و بجای www.example.com نام دامنه مورد نظر را درج نمائید.


  ریدایرکت ساب دامنه بر روی دامنه اصلی:

  #Options +FollowSymlinks
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sub.domain.com$ [OR]
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.sub.domain.com$
    RewriteRule (.*)$ http://domain.com/$۱ [R=301,L]
    

  ریدایرکت یک فایل در htaccess:

  RedirectMatch 301 /oldurl /newurl
    

  ریدایرکت تمامی آدرس های یک دامنه به یک آدرس خاص:

  RedirectMatch 301/newurl
    

  ریدایرکت از نوع موقت (۳۰۲):

  Redirect 302 / http://domain.com/
    

  ریدایرکت دامنه قدیمی به دامنه جدید:

  RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ domain.ir [NC,OR]
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.ir [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301,NC]
    

  نام دامنه قدیمی را جایگزین domain.ir و نام دامنه جدید را جایگزین domain.com نمائید.


  ریدایرکت یک صفحه به صفحه دیگر:

  Redirect /old-index.html http://www.mynewwebsite.com/foldername/new-index.html
    

  ریدایرکت دامنه پارک شده به ساب دامنه:

  RewriteEngine on
    RewriteBase /
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?parkdomain.com$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://maindomain/subdomain [L]
    

  نام دامنه پارک شده را جایگزین parkdomain.com و به جای maindomain/subdomain آدرس ساب دامنه مورد نظر را درج نمائید.


  ریدایرکت دامنه اصلی به ساب دامنه:

  Options +SymLinksIfOwnerMatch
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?domain.com$ [NC]
    RewriteRule ^http://sub.domain.com[R,L]
    

  به جای domain و .com نام دامنه و پسوند آن را درج نموده و بجای sub.domain.com نام ساب دامنه مورد نظر را درج نمائید.


  ریدایرکت webmail:

  با کد زیر می توانید webmail.domian.com را به domain.com/webmail ریدایرکت نمائید.

  RewriteEngine on
    RewriteBase /
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?webmail.domain.com/$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http:// domain.com/webmail/ [L]
    

  نام دامنه مورد نظر را جایگزین domain.com نمائید.


  ریدایرکت ساب دامنه به ip با پورت:

  RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^subsonic.mydomain.com$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://ip:4040/$1 [R=301]
    

  ریدایرکت کردن کل ترافیک سرور بر روی https:

  RewriteEngine On
    RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
    RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R,L]
    

  با قرار دادن این کد ها کل ترافیک هاست به https://www.example.com ریدایرکت می گردد.


  ریدایرکت یک پسوند خاص صفحات سایت به پسوند دیگر:

  RedirectMatch 301 (.*).html$ http://domain.com$1.php
    

  با این کد، صفحاتی نظیر http://domain.com/Page.html به http://domain.com/Page.php ریدایرکت ۳۰۱ می گردد.

در کدها به جای عبارت example.com که نام دامنه می باشد باید ادرس دامنه خود را وارد نمائید.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 1 مرداد 1402 8:54:59