پارس دیتا
کد: KB-WP-C2-FA-267
زمان انتشار: چهارشنبه 24 اسفند 1401

نحوه ارسال ایمیل با PHP به وسیله SMTP

نحوه نصب وب سروردر این مقاله میخواهیم به نحوه ارسال ایمیل به وسیله PHP بپردازیم. ارسال ایمیل به وسیله PHP راه های مختلفی دارد. از جمله این راه ها میتوان به PHPmailer ، mail و SMTP اشاره کرد.

ارسال و دریافت ایمیل با PHP با استفاده از SMTP

جهت ارسال و دریافت ایمیل با PHP با استفاده از SMTP قبل از ارسال ایمیل، میبایست مشخصات SMTP مدنظر خود را اضافه کنید:

  //include(“class.smtp.php”); // optional, gets called from within class.phpmailer.php if not already loaded
  
  $mail = new PHPMailer();
  
  $body = file_get_contents(‘contents.html’);
  
  $body = eregi_replace(“[\]”,”,$body);
  
  $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP
  
  $mail->Host = “mail.yourdomain.com”; // SMTP server
  
  $mail->SMTPDebug = 2; // enables SMTP debug information (for testing)
  
  // 1 = errors and messages
  
  // 2 = messages only
  
  $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
  
  $mail->Host = “mail.yourdomain.com”; // sets the SMTP server
  
  $mail->Port = 25; // set the SMTP port for the GMAIL server
  
  $mail->Username = “yourname@yourdomain”; // SMTP account username
  
  $mail->Password = “yourpassword”; // SMTP account password
  
  $mail->SetFrom(‘name@yourdomain.com’, ‘First Last’);
  
  $mail->AddReplyTo(“name@yourdomain.com”,”First Last”);
  
  $mail->Subject = “PHPMailer Test Subject via smtp, basic with authentication”;
  
  $mail->AltBody = “To view the message, please use an HTML compatible email viewer!”; // optional, comment out and test
  
  $mail->MsgHTML($body);
  
  $address = “whoto@otherdomain.com”;
  
  $mail->AddAddress($address, “John Doe”);
  
  $mail->AddAttachment(“images/phpmailer.gif”); // attachment
  
  $mail->AddAttachment(“images/phpmailer_mini.gif”); // attachment
  
  if(!$mail->Send()) {
  
  echo “Mailer Error: ” . $mail->ErrorInfo;
  
  } else {
  
  echo “Message sent!”;
  
  }
  
  

  در بخش های داخل کد، موارد گفته شده ی زیر را وارد کنید:

  Host : آدرس میل سرور خود
  Username : نام کاربری حساب
  SMTP Password : رمزعبور حساب
  SMTP SetFrom : ایمیل ارسال کننده
  AddReplyTo : ایمیل پاسخ دهنده
  Address : آدرس ایمیل
  AddAttachment : فایل پیوست

آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه 6 تیر 1402 15:54:25